شنبه هفدهم مهر 1389

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر  

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفدهم مهر 1389

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر  

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:40 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفدهم مهر 1389

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر  

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:40 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر