شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر  

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر  

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:40 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر  

حسن درزی نژاد مدیر مسئول روزنامه بشیر

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:40 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر